Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράςφορτίων ή προσώπων).

Σε Ποιους Απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ως χειριστές μηχανημάτων έργων συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) ΚW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr.

Διάρκεια Προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 72 διδακτικές ώρες.

Αναλυτικά: 12 ώρες Θεωρία (Διά Ζώσης) και 60 ώρες Πρακτική.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α) να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

β) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

γ) να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

α) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),

β) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,

γ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας,

δ) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),

ε) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω GOV.GR στην οποία δηλώνεται: ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, και η οικεία Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ανάρτησης των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα: 2321085788 – 2321085789 – 2321039251 και στο email: kek-sp@otenet.gr