Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Who's Online? 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 1- Εργασία

Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχής υπηρεσίαςσύνταξης 7 επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης και τυχόν αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής σε τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τους ωφελούμενους της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€.

Συγκεκριμένα αφορά σε: 

Σύνταξη 7 επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης. Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  τις εξής ενότητες:

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙV. EXECUTIVE SUMMARY

2.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

II. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή / ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

III. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4. ΕΠΙΛΟΓΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ι. ΜΕΙΓΜΑ MARKETING

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Ι. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ

Οι ανωτέρω ενότητες τίθενται στην κρίση του αναδόχου και μπορούν να τροποποιηθούν με βάση πάντοτε τις ανάγκες του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου.

ΑΡΘΡΟ 2- Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών

ΑΡΘΡΟ 3 – Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/6/2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:30, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στην έδρα του ΚΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 4- Τρόπος κατάθεσης προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει μέσα 3 ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (φάκελο τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών) με την σχετική για τον καθένα εξωτερική αναφορά.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ορίζεται σε  5%.

Δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 5 – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά που ασκούν δραστηριότητα σχετική με την παροχή υπηρεσιών συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:

 1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:

 • Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχει επαγγελματική εμπειρία σε συναφή με το προκηρυσσόμενο έργα. Ως συναφή έργα νοούνται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης είτε με φωτοτυπίες σχετικών συμβάσεων

  ΑΡΘΡΟ 6- Αξιολόγηση προσφορών

  Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

  Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  Α. Έλεγχο των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στη παρούσα.

  Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής απορριφθούν προτάσεις, η απόρριψη θα τεκμηριώνεται στο πρακτικό της επιτροπής. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής. Για τις Προσφορές που δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον συμμετέχοντα, μετά την απόφαση ανάθεσης του έργου.

  Β. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

  Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης έργου

 

Α.1

Σαφήνεια των εργασιών και κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου και του φορέα

30%

Α.2

Ανάλυση των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου

20%

Α.3

Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου

20%

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας ομάδας κριτηρίου Α

70%

Β

Οργάνωση και στελέχωση ομάδας έργου

 

Β.1

Σύνθεση ομάδας έργου

(υπεύθυνος έργου & στελέχη ομάδας έργου)

15%

Β.2

Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του έργου, προσδιορισμός καθηκόντων, διοίκηση και υλοποίηση του έργου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

15%

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας ομάδας κριτηρίου Β

30%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ομάδων κριτηρίων  Α & Β

100%

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των µελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των µελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς.

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:

Τ.Β.Τ.Π. =  (Α.Β.Τ.Π.  /  Α.Β.Τ.Π.max )  x 10

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10. (Ο προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).

Γ. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά min /Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος)x10

Όπου:

 • Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά του Μειοδότη με το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
 • Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10. (Η μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).

Δ. Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:

Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ  Τ.Β.Τ.Π.)  +  (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7- Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν έως τις ………………….

ΑΡΘΡΟ 8 – Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα ακολουθεί την ροή χρηματοδότησης του ΚΕΚ στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 9- Δημοσίευση

Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευτεί για 15 ημέρες στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

ΑΡΘΡΟ 10- Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τα τεύχη παρέχονται από την κα Χατζηαποστόλου Ελένη, τηλ. επικοινωνίας: 2321085788-89, 39251

ΑΡΘΡΟ 11- Ισχύουσες διατάξεις - Λοιποί όροι

 1. Την υπ’ αρίθμ. 2.475/οικ.3.33 απόφαση ‘ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ’ της ΔΡΑΣΗΣ 7

 2. Τον ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση

 3. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης: 2.13351/4.1943/31-5-2012

  Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις.

                                                        

  Για το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ