Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Who's Online? 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 12 επισκέπτες και κανένα μέλος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ΣΥΝΤΑΞΗΣ 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 7 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ενέργεια της Δράσης  «7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ», που υλοποιεί στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»» σύμφωνα με :

 1. Την υπ’ αρίθμ. 2.475/οικ.3.33 απόφαση ‘ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ’ της ΔΡΑΣΗΣ 7

 2. Τον ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση

 3. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης: 2.13351/4.1943/31-5-2012

  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές από τις 29/05/2014 ημέρα Πέμπτη ως και τις 05/06/2014 ημέρα Πέμπτη στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Ν.Κασομούλη 9 στις Σέρρες στην κα Χατζηαποστόλου Ελένη, τηλ. επικοινωνίας: 2321085788-89, 39251

  Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες πρόσφορες, σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλων

  Για το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ. ως εταίρος της Α.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ που είναι δικαιούχος της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι:

 1. Συντονιστής: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 2. Δήμος Αμφίπολης Ν. Σερρών

 3. Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών

 4. Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών

 5. Δήμος Ηράκλειας Ν. Σερρών

 6. Δήμος Σιντικής Ν. Σερρών

 7. Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα ΚΕΚ Α.Ε.

 8. K.E.K. Στάθης Πανταζής Μ.ΕΠΕ.

 9. Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών

 10. Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Σερρών

 11. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών

Το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ καλεί υποψήφιους αναδόχους – φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα– για την ανάληψη καθηκόντων εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ».

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν συλλογής 3 προσφορών.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες και τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο/οι υποψήφιος-οι ανάδοχος-οι στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης είναι η σύνταξη 7 επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης και τυχόν αντίστοιχες αιτήσεις για υπαγωγή σε τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τους ωφελούμενους της πράξης που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  τις εξής ενότητες:

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙV. EXECUTIVE SUMMARY

2.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

II. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή / ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

III. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4. ΕΠΙΛΟΓΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ι. ΜΕΙΓΜΑ MARKETING

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Ι. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ

Οι ανωτέρω ενότητες τίθενται στην κρίση του αναδόχου και μπορούν να τροποποιηθούν με βάση πάντοτε τις ανάγκες του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου.

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 11 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7

20.000,00€

 

ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

16.260,16€

 

ΦΠΑ

3.739,84€

 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

20.000,00€

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το οποιαδήποτε υπηρεσία του ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ, ή άλλης αρχής που θα του υποδειχθεί.

 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της σύμβασης στο ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του φορέα.

 3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα (πλην των υπάλληλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης).

 4. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπάλληλων του, συμβούλων ή αντιπρόσωπων ή προστεθέντων αυτού, συμπεριλαμβανόμενου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

2