Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άρθρα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΑΞΗΣ 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 7 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ενέργεια της Δράσης  «7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ», που υλοποιεί στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»» σύμφωνα με

 1. Την υπ’ αρίθμ. 2.475/οικ.3.33 απόφαση ‘ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ’ της ΔΡΑΣΗΣ 7

 2. Τον ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση

 3. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης: 2.13351/4.1943/31-5-2012

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/6/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ. στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Ν. Κασομούλη 9 στις Σέρρες.

  Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από την κα Χατζηαποστόλου Ελένη, τηλ. επικοινωνίας: 2321085788-89, 39251

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή με το προκηρυσσόμενο έργα. Ως συναφή έργα νοούνται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων έργων.

  Για το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ