Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ έχει θέσει ως στόχο την εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και της μέγιστης αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει τις εξής δράσεις:

  • Υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού τους
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών και παρεμβάσεων σύνδεσης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
  • Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδίκευσης και επανειδίκευσης
  • Σχεδιασμός και οργάνωση ενεργειών κατάρτισης εργαζομένων ή ανέργων σε σύγχρονες ειδικεύσεις
  • Ενέργειες στήριξης και προώθησης στην απασχόληση μειονεκτουσών ομάδων και ενέργειες στήριξης της ισότητας των δύο φύλων
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα, σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
  • Διοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων
  • Εκπόνηση μελετών και έκδοση εκπαιδευτικών βοηθημάτων
  • Διενέργεια Ερευνών αγοράς εργασίας για τον προσδιορισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες ειδικεύσεις.