Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων που απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49)

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 είναι επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης τα οποία:

 • απευθύνονται σε εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 άτομα,
 • έχουν ως στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων των επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Πληροφορίες υλοποίησης

 • Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 40 ώρες
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας 
 • Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
 • Ο αριθμός των διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4)
 • Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα πρόγραμμα.
 • Το ποσό επιδότησης για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται στα 200€ (5€ ανά ώρα)

Γνωστικά Αντικείμενα

Ακολουθούν ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα:

 • Διαχείριση Χρόνου και Άγχους
 • Πληροφορική
 • Social Media
 • Υγεία – Πρώτες Βοήθειες

Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στέλνετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά με email kek-sp@otenet.gr και kekstathispantazis@gmail.com

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
 • Φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
 • Φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΑ (αριθμού μητρώου ΙΚΑ).
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.
 • Στοιχεία της Επιχείρησης που εργάζεται ο εκπαιδεύομενος (ΑΦΜ, διεύθυνση, αριθ. Εργαζομένων)
 • Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου