Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια Πληροφορίας

Η συνολική λειτουργία του ΚΔΒΜ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, έτσι όπως διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015, ISO/IEC27001:2013, ISO/IEC27701:2019 της σχετικής νομοθεσίας και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Στόχοι του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος είναι:

 • Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας ενσωματώνοντας σε αυτά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους.
 • Η σύνδεση των ενεργειών της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
 • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την παροχή τους στους αποδέκτες τους.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών.
 • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την λειτουργία του ΚΔΒΜ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ.
 • Η προστασία των συμφερόντων του και όσων συναλλάσσονται με αυτόν και τον εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του ΕΔΣ, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κτλ.
 • Ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών, ο εντοπισμός και αντιμετώπιση των απειλών, καθώς και η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων των εκπαιδευόμενων, των καταρτιζόμενων, των επιχειρήσεων και των κοινοτικών πρωτοβουλιώ.
 • Η μακροχρόνια συνεργασία κοινούς οφέλους με τους προμηθευτές και συνεργάτες καθώς επίσης και η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσής τους.
 • Η συνεχής επιμόρφωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των καταρτιζόμενων, από τα παρεχόμενα σε αυτούς προγράμματα.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Όλα τα στελέχη του ΚΔΒΜ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ. γνωρίζουν και εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας των Πληροφοριών.