Προγράμματα Επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας – Β’ και Γ’ κατηγορίας

Σύμφωνα με την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ. 39278/1823, ( ΦΕΚ Β’ 3001/25.07/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ – Γ’ κατηγορίας 2018» για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.

Το ΚΔΒΜ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότες μικρών επιχειρήσεων (Β’ και Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας) παρέχοντας Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα προσφέρει:


«Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας  Γ’ κατηγορίας»:

Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία Γ΄ (χαμηλή επικινδυνότητα) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα (διάρκεια προγράμματος 10 εκπαιδευτικές – διδακτικές ώρες),  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 § 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010).

Ώρες Διδασκαλίας

10 ώρες

2 ημέρες: 5 ώρες

Κόστος συμμετοχής

70 ευρώ


«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β’ κατηγορίας»:

 Η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 35 εκπαιδευτικές – διδακτικές ώρες και αφορά σε εργοδότες και εργαζόμενους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ο εργοδότης και κατά περίπτωση ο εργαζόμενος έχει τη υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση του.

Ώρες Διδασκαλίας

35 ώρες

7 ημέρες: 5 ώρες

Κόστος συμμετοχής

130 ευρώ


Στο τέλος κάθε Προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να σφραγίσει καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 2321085788, 2321085789, 2321039251 ή στα e-mail: kek-sp@otenet.gr και kekstathispantazis@gmail.com